ANLAT KADIKÖY

Kadıköy nasıl olmalı?
Menü

Stratejik plan, “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” şeklinde tanımlanmaktadır. 50.000 nüfusun üzerindeki belediyeler stratejik planlarını yapmakla yükümlü olup, güncel plan dönemi 2020-2024 yılları arasındaki 5 yıllık dönemi kapsamaktadır.

Bu plan ile, 

• Neredeyiz? 

• Nereye ulaşmak istiyoruz?

• Gitmek istenilen yere nasıl ulaşabiliriz? 

• Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? gibi dört temel soruya cevap aranmaktadır.

Planlama boyunca, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda (2012) belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni de gözetecek olan Kadıköy Belediyesi, bu anlamıyla iklim eyleminden eşitsizliklerin azaltılmasına, sağlıklı bireylerden sürdürülebilir şehir ve yaşam alanlarına, 17 küresel hedefin yerelleştirilmesi anlamında da önemli bir misyon üstlenecek.

Güncel beş yıllık planlama sürecinde, çeşitli katılımcı süreçler neticesinde elde edilen bilgiler/öneriler ve alanında uzman bilim insanlarıyla yapılan değerlendirmeler neticesinde somut politika önerilerinin geliştirilmesi ve belirlenen vizyon çerçevesinde belediye kaynaklarının stratejik önceliklere göre dağıtılması hedeflenmektedir.

Anlat Kadıköy platformu da bu katılım ayaklarından yalnızca biridir. Planlama öncesinde buradan paylaşılan verilerle katılım süreçlerinde yer alacak bireylerin/kurumların doğru bir bilgilendirme ve danışma safhasından geçmesi hedeflenmektedir. Planlama aşamasında kullanılmak üzere, ilgili kişi ve kurumların önerilerinin alınması ve paydaş anketlerinin mümkün olan en geniş kesimlere ulaşması; farklı kişi ve kurumların önerilerinin karar süreçlerine dahil edilmesi; planlama sonrasında ise belirlenen amaç/hedeflerin şeffaf şekilde duyurulması ve planın izleme/değerlendirme sürecinin işletilmesi hedeflenmektedir.

Stratejik Plan, yukarıdaki 4 soruya yanıt niteliğindeki 4 ana aşamadan oluşmaktadır: 

Neredeyiz? sorusuna yanıt aradığımız aşamada (durum analizi); kurumsal tarihçe, mevzuat analizi, paydaş analizi, kurum içi analiz ve GZFT (güçlü yönler-zayıf yönler-fırsatlar-tehditler) analizi gibi alt başlıklardan oluşmaktadır.

Nereye ulaşmak istiyoruz? sorusuna yanıt aradığımız aşamada (geleceğe bakış ve strateji geliştirme) misyon, vizyon, temel değerler, amaçlar, hedefler ve performans göstergeleri belirlenmektedir.

Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? sorusuna yanıt aradığımız aşamada (performans programı) performans hedefleri, faaliyetler, projeler ve bütçeleme işlemleri yapılmaktadır.

Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? sorusuna yanıt aradığımız aşamada ise (izleme/değerlendirme) stratejik plan izleme/değerlendirme toplantıları, faaliyet raporları ve iç denetim uygulamaları yapılmaktadır.