Menü

TAMAMLANAN SÜREÇLER

Stratejik Plan Mahalle Toplantıları

Göztepe ve Feneryolu30.06.2019

GÖZTEPE ve FENERYOLU MAHALLELERİ
STRATEJİK PLAN TOPLANTISI RAPORU

 

   Anlat Kadıköy dijital platformunda ve 30.06.2019 tarihinde Caddebostan Kültür Merkezi B Salonunda yaklaşık 160 kişinin katıldığı Stratejik Plan Mahalle Toplantısı’nda, vatandaşlar tarafından birçok konu hakkında sorunlar ve çözüm önerileri ifade edilmiştir. Bu görüşlerden yola çıkılarak elde edilen aşağıdaki raporda, vatandaşın tespit ettiği sorunlar ve varsa çözüm önerileri kısaca özetlenmiştir.

Raporun giriş bölümünde toplantıda mahallenin gündelik hayatında kalitenin arttırılmasına yönelik dile getirilen ve kronik hale gelen ana problemlerinin sebepleri ve bağlamları ayrıca bunlara getirilen çözümlerine genel gözlem olarak aktarılacaktır.

GİRİŞ

Son yıllarda Kadıköy ilçesinde gerçekleşen ve Göztepe-Feneryolu Mahallelerinin etkilendiği kentsel dönüşüm süreçleri, uzun vadede mahallelinin afet yönetim politikalarına duyarlılığını arttırmış, gündelik yaşam koşullarında ise alt yapı ve üst yapı sorunlarını ciddi oranda önceliklendirmiştir.  Salonda çoğu kez deprem toplanma alanlarının oluşturulması ve kamuoyunun afet yönetimi bilinçlendirilmesi konusunda talepler alınmıştır. Kentsel dönüşüm sürecinde aynı sokakta birden fazla binaya verilen yıkım izinleri çevre kirliliği, gürültü kirliliği, hava kirliliği oluşturmuş ve yeterli denetim mekanizmalarının sağlanmaması nedeniyle mahalle sakinlerinin yaşam kalitesinde düşüşe sebep olmuştur. Bina yenilenmelerinin ardından gerek belediye birimlerinin kaldırım ve yol bakım onarım hizmetlerinde yetersiz kalması gerekse yüklenici firmalara hukuki olarak bir yaptırım uygulamaması mahalleli tarafından tepki oluşturmuştur. Bu bağlamda; bölgede kaldırım ve yol bakımlarının ivedi olarak yapılması gerektiği belirtilmiş, bu durumun ayrıca yaşlılar ve engellilerin kent içi yaşamlarında dezavantaj oluşturduğu dile getirilmiştir.

Göztepe ve Feneryolu Mahalle sakinlerinin atık yönetimi konusunda hassas ve bilinçli olduğu gözlenmiş, çöplerin ayrıştırılması, Sıfır Atık Projesinin okullarda yaygınlaştırılması, kâğıt toplayıcılarının belediye bünyesinde faaliyet göstermesi için çalışmalar yapılması konularında gerekli süreçlerim başlatılmasını talep etmişlerdir. Mahalleli kâğıt toplayıcılarının belediye bünyesine toplanmasını talep ederken birinci derecede gözetilen konu mahallede mevcut olan güvenlik sorunudur. Mahalleli tarafından ifade edilen güvenlik sorunu; kâğıt toplayıcıları nedeniyle mahalle genelinde, parklarda (hırsızlık olayları vb.) ve göçmen/mülteci yoğunluğu sebebiyle sahil hattındadır. Parklarda güvenlik sorunun çözülmesinin ivedi olarak sağlanması birçok kez dile getirilmiş ve parklara güvenlik kameralarının konması önerilmiştir. Göçmen, mülteci ve çingenelerin Kadıköy genelinde hareketliliğinin artmasına yönelik ortaya çıkan güvenlik ve kamu huzurunun bozulması sorununa yönelik sosyal ve ekonomik politikaların üretilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Toplantıda park, bahçe ve peyzaj hizmetleri ve Veterinerlik Hizmetleri ve Hayvan Hakları konusunda da yoğun talep alınmıştır. Mahalleli yeşil alanların artırılması konusunu birçok kez dile getirmiş ve buna yönelik ağaçlandırma, var olan yeşil alanların bilinçli olarak korunması gibi konularda önerilerini sunmuşlardır.  Mahallede genel olarak sokak hayvanlarının koşullarının iyileştirilmesi, sabit beslenme alanlarının oluşturulması, hayvan barınaklarının koşullarının iyileştirilmesi konusunda talepler alınmış, diğer yandan farklı ilçelerden bırakılan sahipsiz sokak hayvanlarının artması nedeniyle mahallede yarattığı sorun dile getirilmiştir. Bu sorunu giderilmesi için sokak hayvanlarının barınaklarının sayısının arttırılarak sahipsiz hayvan sayısının azaltılması önerilmiştir.

Göztepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Özgürlük Parkı ve Semt Pazarı konusunda da bir çok şikâyet ve öneri alınmıştır. Mahalle sakinlerinin bu alanları çok sık kullanması nedeniyle bu alanlarda dile getirilen sorunların ivedi olarak çözülmesi gerektiği belirtilmiştir. İki alan hakkında ayrıntılı sorunlar raporda yer almakta olup; genel gözlem olarak semt pazarının denetimlerinin yetersiz olması ve bakımlarının yapılmaması, Özgürlük Parkı’nda ise yetkili yönetimden duyulan memnuniyetsizlik, güvenlik kameralarının olmaması, event ve organizasyonların yasaklanması gibi konular sıklıkla dile getirilmiştir.

Belediye yönetiminin iletişim, insan kaynakları ve katılımcı yönetim anlayışına dair de birçok öneride bulunulmuştur. Katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda mahalle meclislerinin kurulması ve bu meclislerde özelikle gençlerin olması yoğun olarak belirtilmiştir. Belediye üst düzey yetkililerin halkla iççice, görünür olması ve belediye personelinin belediye hizmetlerinin sunumunda gerekli sorumluluk ve bilinci konusunda geliştirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Gözlemlenen bu ana sorunlardan yola çıkarak genel olarak tüm hizmet alanlarına giren konular ile ilgili ayrıntılı rapor aşağıdaki gibidir;

 

AFET YÖNETİMİ

Afet yönetimi ana başlığı altında genel olarak mahalle bazında afet toplanma alanlarının yapılması ve özellikle geçmişte Çemenzar Sokak ve Tünel Sokak’ın kesiştiği yerde bulunan afet toplanma alanının yine bu amaca yönelik hizmete açılması için düzenleme yapılması talep edilmiştir.

Afet yönetimi ile ilgili olarak afet bilinçlendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması, belediyenin bu konuda daha etkin çalışma yapması dile getirilmiştir.

 

ATIK YÖNETİMİ

Atık yönetimi ana başlığı altında her iki mahallede özellikle kağıt toplayıcılarının varlığının ciddi bir güvenlik sorunu yaratması sebebiyle bu konuda denetim mekanizmasın güçlendirilmesi ve çözüm yollarının ivedi bir şekilde alınması gerektiği belirtilmiştir. Vatandaşlar tarafından bu konuda getirilen çözüm önerisi kağıt toplayıcılarının belediye bünyesinde faaliyet göstermesini sağlayarak atık yönetimini daha verimi hale getirmek olarak kayıt altına alınmıştır. Geri dönüşüm kutularının kaybolması gibi durumlar ile karşılaşılmaması amacıyla ise geri dönüşüm kutularının apartman içlerinde yerleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Atık yönetimi ile ilgili önemli vurgu yapılan diğer konu çöplerin ayrıştırılması konusunda daha etkin bir hizmet yürütülmesidir. Ayrıştırma süreçlerine noktasal bazda ya da genel uygulama olarak elektronik atık, ilaç vb. diğer atıkların dahil edilmesi, ayrıca tahrip edilen geri dönüşüm kutularının değiştirilmesi ve bakımının yapılması talep edilmiştir. 

Sıfır Atık Projesinin geliştirilmesi amacıyla mahallede yer alan okullar ile işbirliği yapılarak sıfır atık projesinin daha etkin uygulanması ve atık yönetimi ile ilgili bilinçlendirme çalışmalarının arttırılması talep edilmiştir.

 

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ

Bilişim ve teknoloji ana başlığı altında; kamu hizmetlerinin sunumunda bilgi teknolojilerinin kullanılmasının arttırılarak kent yaşamının kolaylaştırılması ve sürdürülebilir kentlerin oluşturulması gerektiği belirtilmiştir. Bu kapsamında Kadıköy Belediyesi olarak “Akıllı Kadıköy” vizyonu ile projelerin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi talep edilmiştir.

 

BİYOÇEŞİTLİLİK

Biyoçeşitlilik ana başlığı altında; yıkılan veya yok olan yeşil alanlar ve bunların yerine ağaçlandırma çalışmalarının yapılmaması nedeniyle kuş çeşitliliğinde (güvercinler) azalma olduğu belirtilmiş, yerel yönetimler tarafından doğa dengesinin korunması amacıyla gerekli önlemlerin alınması talep edilmiştir.

 

ÇOCUK HAKLARI

Çocuk Hakları ana başlığı altında; genel olarak çocuklara yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi ve çocukların bu etkinliklere katılımının arttırılması vurgulanmıştır.

Bu bağlamda; çocukların kentte doğa ile iç içe bir yaşam sürmeleri amacıyla çocuk parklarının sayılarının arttırılması ve çocuklar için tarım bahçeleri kurulması,

Mahallenin belirli noktalarına kitap ve oyuncak kutularının konması,

Çocuklara yönelik sosyal tesislerin kurulması,

Gönüllü Evleri’nin haftanın belirli günlerinde kültürel ve sanatsal etkinlikler için çocuklara tahsis edilmesi talep edilmiştir.

 

EĞİTİM

Eğitim ana bağlığı altında; özellikle Feneryolu Mahallesi’nden gelen taleplere göre üniversite öğrencileri için yurtların yapılması ve belediyeye bağlı gençlik merkezi sayılarının arttırılması gerektiği belirtilmiştir.

 

ENGELLİ SORUNLARI VE HAKLARI

Engelli Sorunları ve Hakları ana başlığı altında; engelli nüfusuna yönelik olarak Kadıköy’deki bulunan mevcut engelli rampaları, tuvaletleri ve engellilere uygun inşa edilen noktaların bilinirliğinin arttırılması ve kamuoyuna duyurulması talep edilmiştir.

Engellilere yönelik diğer bir konunun ise; kaldırımların yapım aşamasında engellilere ve bebek pusetli vatandaşlara uygun yapılması olarak belirtilmiştir.

 

EMEKLİ VE YAŞLI HAKLARI

Emekli ve Yaşlı Hakları başlığı altında; toplantıda en fazla dile getirilen konu yaşlıların toplumsal hayata katılımının sağlanması ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla sosyal tesislerin kurulması ve yaşlılar için sağlık ünitelerinin oluşturulmasıdır. Toplantıda öne çıkan bir diğer konu yaşlı nüfusun fazla olduğu mahallelerin (bölgeler) tespit edilerek, dinlenme ve duraklama yapılması amacıyla bank sayılarını arttırılmasıdır. Ayrıca bu bölgelerde bozulan kaldırımların bakım ve onarımlarının ivedi olarak yapılması ve yüksekliğinin göz önünde bulundurulması talep edilmiştir.

 

KENT GÜVENLİĞİ

Kent güvenliği; Göztepe ve Feneryolu mahallelerinde mahalle sakinleri tarafından ciddi bir sorun olarak ifade edilmiştir. Toplantıda yapılan tespite göre; güvenlik sorunu yaratan iki husus mahallede yoğun olarak kağıt toplayıcılarının olması ve parklarda güvenliğin yetersiz olmasıdır. Bir çok vatandaş tarafından çok sayıda hırsızlık olayının (bisiklet) meydana geldiği söylenmiştir. Bu sorunlara çözüm önerisi olarak öncelikle parklara güvenlik kameralarının konulması, ayrıca parklarda gece bekçilerinin görevlendirilmesi talep edilmiştir.

 

GÖÇMEN, SIĞINMACI VE MÜLTECİ HAKLARI

Göçmen, Sığınmacı ve Mülteci Hakları ana başlığında; mülteci ve göçmen yoğunluğunun özellikle park ve sahil hattında ayrıca Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi’nin bahçesinde gözlemlendiği, bu yoğunlaşmanın toplum huzur ve güvenliğini tehdit ettiği belirtilmiştir. Genel olarak; belediyenin mülteci ve göçmenler ile ilgili sosyal ve ekonomik politikalar geliştirerek bu soruna acil müdahale edilmesi gerektiği önemle vurgulanmıştır.

 

ÇEVRE KİRLİLİĞİ, GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ, HAVA KİRLİLİĞİ, GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ

Çevre Kirliliği konusunda; daha öncece de ifade edildiği gibi kağıt toplayıcılarının mahallede yoğunlaşması nedeniyle, çöplerin karıştırılması ve kapaklarının açık bırakılması hem çevre kirliliği yaratılmakta hem de sinek oluşumunu arttırmaktadır. Bu nedenle, çöp konteynırlarının hijyenini sağlanması konusunda konteynırların sıklıkla yıkanması ve ilaçlamaların düzenli olarak yapılması talep edilmiştir. Mahalleli tarafından çevre kirliliği yaratan bir diğer sorununun sokak hayvanlarının kontrolsüz beslenerek hijyen ve sağlık açısından tehlike oluşturmasıdır. Bu sorunun çözümü gerek çöp toplama, gerek sokak hayvanlarının beslenmeleri konusunda uyarıcı pankartlar ile bilinçlendirme çalışmalarının yapılması ve sokakların temizliğinin daha sık yapılması olarak ifade edilmiştir. Sahil hatlarında özellikle yaz aylarında nüfusun artması ve sahillerde mangal yakılmasının çevre kirliliği meydana getirdiği, sahillerde mangal yakılması konusunda gerekli denetimlerin yapılması talep edilmiştir.

Çevre kirliliğinin altı konusu olarak gürültü kirliliği ve hava kirliliği mahalle tarafından sık olarak belirtilmiştir. Mahalle genelinde motor terörünün yoğun olarak var olduğu, özellikle Tanzimat Sokak’ta yaşanan gürültü sorununun rahatsızlık yarattığı söylenmiştir. Ayrıca kentsel yenileme çalışmalarında bir sokakta birden fazla binada yenileme yapılmasının sokak sakinlerini gürültü ve hava kirliliği açısından rahatsız etmektedir. Kentsel yenileme çalışmalarından gürültü kirliliğinin önlenmesi için gerekli önlemlerim alınması, hava kirliliğinin önlenmesi için ise bina yıkımlarında gerekli miktarlarda su kullanımının zorunlu tutulması gerektiği belirtilmiştir.

Toplantıda görüntü kirliliği de sıklıkla dile getirilmiştir. Binalara asılan tabelalar ve reklam amacıyla direklere asılan afişler görüntü kirliliği yaratmaktadır. Tabelalara standart bir tasarım geliştirilerek bütünlük sağlanması ve Türkçeleştirilmesi talep edilmiştir.

 

İLETİŞİM

Mahalleli, belediye hizmetleri ile ilgili istek, şikayet ve taleplerin iletilmesinde ve çözümlenmesinde Kadıköy Belediyesi Çağrı Merkezinin yeteriz kaldığını, “İBB Beyaz Masa” gibi vatandaş noktalarının kurulması gerektiğini sıklıkla dile getirmiştir. Kadıköy’ün kozmopolit bir yapıda olması ve güvenlik sorunlarının var olması nedeniyle acil durumlarda başvurulması amacıyla  “Kadıköy İhbar Hattı” kurulması talep edilmiştir.

Kadıköy Belediyesi sosyal medya hesaplarına iletilen istek, şikayet ve taleplerin diğer kurum ve kuruluşların yetki alanında olması durumunda gerekli yönlendirmeler daha etkin yapılmalıdır. Hatta vatandaşlar bu konuda bir başka Kurum’u arayarak iletişim kurmak taraftarı değildir, şikâyetlerini tek Kurum aracılığıyla yapmayı talep etmektedir. Bu bağlamda; Kadıköy Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa ve entegre çalışmaların arttırılması istenmiştir. 

Medeni kent bilincinin oluşturulması için Kadıköy Belediye Başkanı’nın halkla iç içe ve görünür olması, halkla iletişim içinde olmalıdır. Belediye çalışanlarının vatandaş ile iletişimin geliştirilmesi sıklıkla dile getirilmiştir. İletişim geliştirilmesi ana bina ve diğer birim çalışanları için söz konusu olmakla birlikte özellikle yönetici düzeyindeki belediye çalışanları için belirtilmiştir. Tüm çalışanlara nezaket ve davranış kurallarının önemi vurgulanmalıdır.

 

KADIKÖY’ÜN TANITILMASI

Belediye hizmetlerinin ve Kadıköy’ün tanıtılması ve vatandaşlara duyurulması için etkin çalışmalar yürütülmelidir. Kadıköy’ü sembolik olarak temsilen maskotların oluşturulması ve turistik hale getirilmesi sağlanmalıdır.

 

KENT ESTETİĞİ

Kent estetiği ile ilgili olarak kent estetiğine önem verilmesi, kent estetiği konusunda alanında uzman kişilerin belediyede istihdam olanaklarının arttırılması talep edilmiştir.

Kentsel dönüşümde binaların dış cephelerinin, kentsel bütünlüğü ve estetik algıyı bozmayacak şekilde uyumlu olarak tasarlanması ve belediye olarak proje ruhsatları verilirken teknik ve estetik yaptırımların uygulanması gerektiği dile getirilmiştir.

Avrupa şehirlerinde bulunan örnekler gibi sokak çeşmelerinin yapılması, Kadıköy değerlerinin benimsenmesi için Atatürk ve İnönü Heykellerinin yapılması ve yeni yapılacak olan heykellerde estetiğe önem verilmesi belirtilmiştir.

 

KENTSEL ALT YAPI-ÜST YAPI

Bölgenin yoğun bir kentsel dönüşüm sürecinden geçmesi ve bu süreç içerisinde hem diğer kurumlar ile koordine edilemeyen alt yapı-üst yapı çalışmaları ve belediyenin üst yapı çalışmalarındaki yetersizliği ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Mahalleli ivedi olarak kaldırım ve yolların bakım-onarım çalışmalarının yapılmasını talep etmektedir.  Bakım-onarım süreçlerinde kaldırımların ve yolların bakım ve onarımlarının düzgün yapılmadığı (derz vb.) , belediyenin teknik ekiplerinin denetiminin ve ilgisinin zayıf olduğu belirtilmiştir. Kaldırımlar teknik olarak titizce denetlenerek yapılmalı ve kazalara meydan verilmemelidir. Ayrıca kentsel dönüşüm sürecindeki binalarda müteahhitler kaldırım ve yollarda gerekli düzeltmeleri yapmadan belediyeden iskân almamalıdır, bu husus yasalarla yüklenicinin sorumluluğu zorunlu tutularak düzenlenmelidir. Diğer yandan yaşlıların kaldırımlara konulan babalar nedeniyle düşme tehlikesi olduğundan kaldırımlara konulan babaların kaldırılması talep edilmektedir. Kaldırım yüksekliğinin yaşlılara uygun olarak yapılmadığı, kaldırımların yapılırken bu hususlara dikkat edilmesi gerektiği söylenmiştir. Kent estetiği ile ilgili, kaldırımlar tek tip ve renkte yapılmalı, görsel bütünlük sağlanmalıdır.

Alt yapı ile ilgili sokaklardaki yağmur suyu kanallarının yenilenmesi, her sokakta yağmur suyu kanallarının bulunmasının sağlanması ve şebeke sularının içilebilir hale gelmesi için çalışmaların yapılması talep edilmiştir. Uzun süredir devam eden Kurbağlıdere Islah Çalışmalarının hızlandırılması için harekete geçilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Sokak aydınlatmalarının bölgesel olarak gözden geçirilmesi, düzenlenmesi ve ihtiyaç bulunan sokaklara sokak aydınlatmalarının konulması talep edilmiştir.

 

KENTSEL YENİLEME VE İMAR

Yıkım yapılan binalarda çalışma saatlerin düzenlenmeli ve çalışma saatleri dışında faaliyet göstermeleri engellenmelidir. Bağdat Caddesi’nde yapılan kentsel yenilemelerde belirlenen imar mevzuatlarının %25, %35 ve 6 kat imar hakkı verilerek iyileştirilmesi talep edilmiştir. Özellikle eski binaların ısı yalıtım kontrollerinin yapılarak bina ısı yalıtım belgelerinin alınmasının sağlanması belirtilmiştir. 

Aynı zamanda çevre kirliliği yaratan bir unsur olarak aynı sokaklarda eşzamanlı bina yıkımlarının ve hafriyat çalışmalarının yapılması engellenmelidir.

Adres sistemlerinde herhangi bir karışıklığa yol açılmaması amacıyla apartman numaralarının denetlenerek, değişiklik olması durumunda en kısa zamanda numaraların değiştirilmesi sağlanmalıdır.

Yaşanabilir kentler yaratmak amacıyla tüm Rıhtım Caddesi boyunca halkın nefes alabileceği, dinlenebileceği mekanlar oluşturulmalı, yeni çehre kazandırılacak projeler geliştirilmelidir.

 

KÜLTÜR-SANAT

Kültür ve sanat alanında; özellikle gençler tarafından her yıl en az bir hafta sürecek müzik ve gençlik festivallerinin düzenlenmesi talep edilmiş ve gençlere yönelik dans organizasyonlarının yer aldığı “Kadıköy Khalkedon Bienali” düzenlemesi önerilmiştir.

Belediyenin mevcut kültür merkezleri, çeşitli alanlarda düzenlediği etkinlikleri ve genel talepleri ise şöyledir:

 • Eski Göztepe Tren İstasyonu’nun ve Haydarpaşa Tren Garı’nın, kültür merkezi haline gelmesinin sağlanarak kamu hizmetine sunulması,
 • Haydarpaşa Kitap Günleri’nin sahil hattında düzenlenmesi,
 • Halis Kurtça Kültür Merkezi’nin yetişkinlerin kullanımına açılması

 

Belediyenin kültür alanındaki faaliyetleri ile ilgili bilet satışları ve fiyatları mahalleli tarafından eleştirilmiştir. Bilet fiyatlarının toplumun her kesiminin ulaşılabilirliğinin sağlanması amacıyla düşürülmesi ve bilet satış noktalarının gözden geçirilerek bilet teminin kolaylaştırılması istenmiştir. Ayrıca mevcut kültür merkezlerinin fiziki koşullarının iyileştirilmesi talep edilmiştir.

Kadıköy’ün kültürel değerlerinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla ise; her mahallenin kendi Cumhuriyet bandosu kurulmalı, 29 Ekim’de ilçe bandoları geçiş töreninin düzenlenmelidir. Kadıköylülük bilinci oluşturulmalı, cumhuriyet değerleri toplantı ve çeşitli yayınlarla gündemde tutulmalıdır.

 

RUHSAT VE DENETİM

Denetim alanında, Semt Pazarı ve Özgürlük Parkı ile ilgili çeşitli konularda problemlerin yaşandığı görülmektedir. Sabit Pazar yerine ilişkin olarak; hijyeninin sağlanmasında daha sıkı denetim yapılmalı ve pazar esnafları vatandaşlara karşı üsluplarında uyarılmalıdır. Ayrıca pazar yerinin bakımı yapılmalıdır.  Özgürlük Parkı’na ilişkin olarak; özellikle parktaki event ve organizasyonlar yasaklanmasına yönelik yoğun istek gelmiştir. Parktaki kafelerin etrafındaki depolar kaldırılmalı ve kafelerin denetimi arttırılmalıdır.

 

Mahallede özellikle atık yönetiminde ve kent güvenliğinde karşımıza çıkan problemlerin çözüm önerileri denetim olarak yansımıştır. Mahalleli kağıt toplayıcıların ve dilencilerin denetiminin Kadıköy genelinde sağlanması, özellikle dilencilerin tacize varan tavırlarının önüne geçilmesi, çingenelerin at arabaları ile Kadıköy’e girişinin engellenmesi için önlem alınmasını talep etmektedir. Ayrıca göçmeler ve çingeneler tarafından sahil şeritlerinde yatak-yorgan-çadır kurulumunun yapıldığı ve kamu huzurunun bozulduğu ifade edilerek yasaklanması istenmiştir.

Genel denetim istekleri olarak ise; çöp çıkarma saatlerinin dışında çöp atılmasının yasaklanması, bina ve dükkanların temizlik sularının sokaklara boşaltılarak çevre kirliliği yaratılmasının önlenmesi, kaldırımların esnaf tarafından işgallerinin önlenmesi, korsan satıcılar ve işportacıların denetlenmesi ve engellenmesi, otogalerilerin ses ve gürültü kirliliğinin denetlenmesi, kamu malına zarar vermenin yaptırımlarının arttırılması ifade edilerek zabıtanın görevlerini daha etkin yerine getirmesi vurgulanmıştır.

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

Sağlık hizmetleri alanında; baz istasyonlarının yerleşim yerlerinin uzağına taşınmasının sağlanması, ayrıca bu istasyonların sağlığa uygun olup olmadığının denetlenerek, değil ise kaldırılması talep edilmiştir.

 

PARK BAHÇE VE PEYZAJ HİZMETLERİ

Mahalleri tarafından büyük oranda park ve yeşil alanların arttırılması talep edilmiştir;

Bu doğrultuda, her mahalleye en az bir adet park ve spor alanlarının yapılması, kamuoyunun ağaçlandırma için teşvik edilmesi, apartman bahçelerine bazı çiçek türlerinin dikiminin zorunlu tutularak yeşil alanların oluşturulması, apartman görevlilerine bahçe bakım ve temizlik alanlarında eğitim verilmesi, ağaçlandırma yapılırken mahalle dokusuna uygun (erik, ıhlamur, manolya, yasemin) ağaçların tercih edilmesi, beton zeminler de dahil olmak üzere saksı çiçeği yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, TCDD’ye bağlı yeşil alanların değerlendirilmesi, sokak ağaçlandırılmasının arttırılması istenmiştir.

Bölgede belediye tarafından yapılan ağaç budamalarının yetkili ve alanında uzman kişiler tarafından yapılmasının ve kontrol edilmesinin yeşil alanların sürdürülebilirliği için önemi vurgulanmıştır. Ayrıca ağaçların yanlarına isimlerinin ve özeliklerinin bulunduğu tabelaların yerleştirilmesi ve refüjlerde daha sade bir peyzaj tasarımının tercih edilmesi ve Kuyubaşı Meydanı’na Ziverbey Meydanı gibi bir çevre düzenlemesi yapılması önerilmiştir.

 

Özgürlük Parkının özelinde, konu ayrımı yapılmadan alana özgü talep ve istekler ifade edilirse şöyledir:

 • Peyzaj ve genel bakımlarının düzenli olarak yapılması,
 • Özgürlük parkı yönetimi ile hayvansever gönüllüler arasında işbirliği kurulmasının sağlanması
 • Parka güvenlik kameralarının konulması,
 • Sokak hayvanları için sabit su ve mama kabı konulması,
 • Özgürlük Parkı kafeteryasının belediye tarafından işletilmesi,
 • Semt Pazarı’nın bakımının yapılması,
 • Özgürlük parkına ünlü gazeteci, yazar ve sanatçılarımızın heykellerinin yapılarak gençlerin bilgilendirilmesi,
 • Özgürlük Parkı’na kapalı yüzme havuzu yapılması,
 • Kadıköylü kadınların Özgürlük Parkında buluşup el işleri vb ürünleri sergileyeceği alanların oluşturulması,
 • Özgürlük Parkı’nda yetkili yönetimin değiştirilmesi

 

SPOR

Gençlere yönelik spor alanlarının sayısı arttırılmalı, gençlere ve çocuklar yönelik yelken eğitimleri verilmelidir.

Caddebostan Kültür Merkezi’nde ücretsiz spor hizmeti verilmesi ve Özgürlük Parkı’na kapalı havuz yapılması öneri olarak sunulmuştur.

Mahalli, Kalamış Spor Merkezinde sunulan hizmetlerde aynı kullanıcıların birden çok etkinliğe katılmasının adaletsiz meydana getirdiği ve hizmetlerin sunumunda daha fazla vatandaşa ulaşmak amacıyla aynı kullanıcılara katılım sınırlaması getirilmesi gerektiğini söylemiştir.

Dezavantajlı grupların spor hizmeti alabilmesi için Kadıköy ilçesinde faaliyet gösteren büyük spor kulüpleri ile ortaklaşa projeler geliştirilmelidir.

 

SOSYAL HİZMET

Halkın ucuz ve sağlıklı gıdaya ulaşmasının sağlanması için, yerel yönetimler öncülük etmeli ve sebze meyve ve süt üreticileri ile tüketici arasında köprü olmalıdır. Ayrıca halkın faydalanabileceği çay bahçesi vb. sosyal tesisler kurulmalıdır.

 

ULAŞIM VE TRAFİK

Mahallede otopark sorunu ile ilgili ciddi oranda talep alınmış, belediye tarafından uygun yerlerin mahalle sakinleri için otopark olarak düzenlemesi istenmiştir. Toplantıda iletilen bir diğer önemli konu dolmuş ve minibüs sürücülerinin eğitimsiz ve ulaşım hizmeti vermek için yetersiz olmasıdır. Belediye sürücülere gerekli eğitimlerin verilmesi konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma yürütmelidir.

Kadıköy genelinde kurulan semt pazarların konum ve yoğunluk olarak trafiğe sebep olduğu ve pazar yerlerinin şehir içi trafiğine neden olmayacak şekilde düzenlenmesi, ayrıca trafiğe kapalı alanların arttırılması ve yaya yollarının genişletilmesi talep edilmiştir.

Bölgede ulaşım ve trafik ile ilgili diğer talep ve istekler; Minibüs Caddesi-E5 Karayolundan metro duraklarına ulaşım kolaylığının sağlanması, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi-Bağdat Caddesi arasından raylı sistem kurulması, Fenerbahçe İETT otobüs seferlerinin arttırılmasıdır.

 

VETERİNERLİK HİZMETLERİ VE HAYVAN HAKLARI

Bu başlık altında en çok karşılaşılan sorunlar; ilaçlama çalışmalarının yetersizliği, sokak hayvanlarının bakım ve beslenme koşullarının yetersizliği ve sahipsiz sokak hayvanlarının mahalleli arasında anlaşmazlığa neden olmasıdır.

Öncelikle mahalleli ilaçlama çalışmalarının (böcek, haşere) yetersiz olduğunu ve arttırılması gerektiğini belirtmiştir. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Mustafa Mazhar Sokak’ta yıllardır süregelen sivrisinek sorununun çözüme kavuşturulması gerektiği söylenmiştir.

Sahipsiz sokak hayvanları için sabit beslenme noktaları oluşturulmalı, su, kap ve mama desteği verilmelidir. Belediye tarafından sunulan veterinerlik hizmetlerinin ve hayvan barınağının kapasitesi arttırılmalı,  7/24 hayvan bakım hizmeti yaygınlaştırılmalı, kısırlaştırma ve hayvan bakımları düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Sokak hayvanlarının çok sayıda olması ve farklı mahallelerden sokak hayvanlarının bölgeye bırakılması mahalleli ve hayvan severler arasında anlaşmazlık yaratmaktadır. Bu anlamda; hayvan barınaklarının sayısının arttırılarak sahipsiz hayvanlarının azaltılması için projeler yapılması istenmiştir.

 

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Sürdürülebilir çevre için; belediye hizmet basında elektrik üretimi güneş panelleri ile sağlanmalı, ayrıca sokak lambalarında güneş enerjilerinden faydalanılmalıdır.

 

KATILIMCI BELEDİYECİLİK

Toplantıda mahalle meclislerinin kurulmasına yönelik yoğun bir talep gözlenmiştir.  Mahalle meclislerinde emekli ve orta yaşlıların yer alacağı gibi özellikle gençlerin çoğunluk olarak bu oluşumun içerisinde aktif olarak yer alması gerektiği vurgulanmıştır.

“Anlat Kadıköy” platformunun sürdürülebilir ve devamlılık sağlayan bir platform olması, yönetim ve kararlara katılımda vatandaş katılımının sağlanmasına yönelik mekanizmaların geliştirilmesi gerektiği dile getirilmiştir.

Yoğun kentsel dönüşüm içerisinde olan mahallelerde mahalle temsilciliği kurularak, alınacak kararlarda ve kentsel dönüşüm sürecinde oluşan ya da oluşması muhtemel toplumsal sorunların çözümünde yetkilerin yerel ile ortak olarak kullanılması önerilmiştir.

Katılımcılık ile ilgili diğer beklentiler şöyledir;

Kentin geliştirilmesi ve işbirliğinin yapılması amacıyla mahallelerde bulunan üniversiteler ile birlikte projeler üretilmesi ve mahalle ile entegre edilmesi sağlanmalı,

Özgürlük parkında hayvansever gönüllülerin park yönetimleriyle beraber işbirliği içinde çalışması sağlanmalı,

Muhtarlıklar ile birlikte depreme yönelik mahalle sivil savunma kuruluşları kurulmalıdır.

 

YOKSULLUK

Kadıköy genelinde ve özellikler Bağdat Caddesi vurgulanmak üzere dilenci ve ihtiyaç sahibi vatandaşların için aşevleri açılması ve barınma olanaklarının sağlanması talep edilmiştir.

 

MAHALLEYE DAİR ÖZEL SORUNLAR

Toplantılarda mahalle genelinde sorun ve çözüm önerileri haricinde adresler ile iletilen acil sorunlar aşağıdaki gibidir;

 • Göztepe İhsan Kuşoğlu Anadolu Lisesi'nin tadilatının derhal yapılması,
 • Feneryolu alt geçidinin temizliğinin sağlanması,
 • Feneryolu sabit pazarın atıl durumda olmasının engellenmesi,
 • Kızıltoprak istasyon alt geçidinin çok dik olması sebebiyle yaşlı vatandaşlarımıza zorluk çıkarması bu sebeple merdivenin düzenlenmesi,
 • Sabit pazarın yenilenen dükkanlarının bir an önce faaliyete geçirilmesi,
 • Feneryolu Mah. Saffet Rona Sokağında bulunan taksi durağının park işgalinin engellenmesi,
 • Fahrettin Kerim Gökay Cad. ile Mustafa Mazhar Bey Cad. birleştiği noktada bulunan inşaatın durumunun vatandaşlara açıklanması,
 • Feneryolu sokağının Bağdat Cad. inen yaya alt geçidinin kirliliğinin bir an önce temizlenmesi, yaşlılar için asansör yapılması,
 • Feneryolu 29 Nolu sağlık ocağı yeşil alan görünen alanın otopark olarak kullanılması,
 • Feneryolu Dr. Müfit Ekdal Sok. tek yönlü olmasına rağmen çift yönlü kullanılması trafik sorunlarına sebebiyet vermektedir. Sokak kameralarla denetlenmeli ve trafik sorunu önlenmelidir,
 • Kızıltoprak tren alt geçidine kamera konulması,
 • Kızıltoprak istasyon arkası sokaktaki yarı devrik duvar güvenlik sorunu yaratmaktadır,
 • Feneryolu Sokak Fenerli Ahmet Köşesi eski taksi durağı kalıntılarının acilen temizlenmesi gerekmektedir.
 • Fenerli Ahmet batı çıkmazında kanalizasyon kazısı sonrası halen toprak yol durmaktadır bir an önce asfaltlanmalı,
 • Kuyubaşı girişi Gedikli Sokak arası oluşan trafik sorununa karşı araç parklarının engellenmesi için trafik levhaları konulmalı,
 • Feneryolu Fahri Açan Sokak kavşağındaki boş duran parselin duvarı kaldırımdan geçen vatandaşlara risk oluşturmaktadır. duvarın yıkımı veya yenilenmesi yapılmalıdır,
 • Gazi Muhtar Paşa Sokağı Feneryolu tren istasyonu bölgesinde su mazgalları yağmur yağdığında tıkanmalarının önlenmesi gerekmektedir,
 • Feneryolu mahallesi Meliha Şefizade Ortaokulu yenilenme çalışmaları sonrasında okul bahçesinde bulunan ağaçların kesilmesi sonrası okulun bahçesinin ağaçlandırılmasının yapılması.