Menü

Stratejik plan, “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” şeklinde tanımlanmaktadır. 50.000 nüfusun üzerindeki belediyeler stratejik planlarını yapmakla yükümlü olup, güncel plan dönemi 2020-2024 yılları arasındaki 5 yıllık dönemi kapsamaktadır.

Bu plan ile, 

• Neredeyiz? 

• Nereye ulaşmak istiyoruz?

• Gitmek istenilen yere nasıl ulaşabiliriz? 

• Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? gibi dört temel soruya cevap aranmaktadır.

Planlama boyunca, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda (2012) belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni de gözetecek olan Kadıköy Belediyesi, bu anlamıyla iklim eyleminden eşitsizliklerin azaltılmasına, sağlıklı bireylerden sürdürülebilir şehir ve yaşam alanlarına, 17 küresel hedefin yerelleştirilmesi anlamında da önemli bir misyon üstlenecek.

Güncel beş yıllık planlama sürecinde, çeşitli katılımcı süreçler neticesinde elde edilen bilgiler/öneriler ve alanında uzman bilim insanlarıyla yapılan değerlendirmeler neticesinde somut politika önerilerinin geliştirilmesi ve belirlenen vizyon çerçevesinde belediye kaynaklarının stratejik önceliklere göre dağıtılması hedeflenmektedir.

Anlat Kadıköy platformu da bu katılım ayaklarından yalnızca biridir. Planlama öncesinde buradan paylaşılan verilerle katılım süreçlerinde yer alacak bireylerin/kurumların doğru bir bilgilendirme ve danışma safhasından geçmesi hedeflenmektedir. Planlama aşamasında kullanılmak üzere, ilgili kişi ve kurumların önerilerinin alınması ve paydaş anketlerinin mümkün olan en geniş kesimlere ulaşması; farklı kişi ve kurumların önerilerinin karar süreçlerine dahil edilmesi; planlama sonrasında ise belirlenen amaç/hedeflerin şeffaf şekilde duyurulması ve planın izleme/değerlendirme sürecinin işletilmesi hedeflenmektedir.

Stratejik Plan, yukarıdaki 4 soruya yanıt niteliğindeki 4 ana aşamadan oluşmaktadır: 

Neredeyiz? sorusuna yanıt aradığımız aşamada (durum analizi); kurumsal tarihçe, mevzuat analizi, paydaş analizi, kurum içi analiz ve GZFT (güçlü yönler-zayıf yönler-fırsatlar-tehditler) analizi gibi alt başlıklardan oluşmaktadır.

Nereye ulaşmak istiyoruz? sorusuna yanıt aradığımız aşamada (geleceğe bakış ve strateji geliştirme) misyon, vizyon, temel değerler, amaçlar, hedefler ve performans göstergeleri belirlenmektedir.

Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? sorusuna yanıt aradığımız aşamada (performans programı) performans hedefleri, faaliyetler, projeler ve bütçeleme işlemleri yapılmaktadır.

Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? sorusuna yanıt aradığımız aşamada ise (izleme/değerlendirme) stratejik plan izleme/değerlendirme toplantıları, faaliyet raporları ve iç denetim uygulamaları yapılmaktadır.

 

Strstejik Plan ve Katılımcılık Anlayışımız

Kadıköy, yetişmiş insan gücü ve geniş sivil toplum kurumları çeşitliliği nedeniyle önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Kadıköy Belediyesi, stratejik planlama sürecinde katılımcılık ilkesinin gereği olarak bu kişi ve kurumlarla mümkün olan en geniş birlikteliği kurmayı planlama sürecinin ana unsurlarından biri olarak değerlendirmektedir. 

Bu bağlamda, Kadıköy Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı’nda etkin katılımcı süreçler geliştirerek Kadıköylüleri kent politikalarının uygulayıcıları konumuna getirmeyi öncelikli hedef olarak belirledi. Katılımcılık literatüründe de önemle altı çizildiği gibi, sağlıklı bir katılım sürecinin iyi bir bilgilendirme aşamasıyla başlaması gerekiyor. Bu yüzden Anlat Kadıköy platformunda daha etkin ve etkili bir katılımın ön şartı olarak; hem Kadıköy’ün 21 mahallesini Kadıköy ilçesi ile hem de Kadıköy ilçesinin verilerini İstanbul ile kıyaslayabilecek bilgilerin paylaşılması hedeflendi. Bunlara ek olarak, Kadıköy’e dair daha kapsamlı analizlerin yapıldığı kurumsal dokümanlar, geçmiş stratejik planlar ve faaliyet raporları da bilgilendirme amacıyla Anlat Kadıköy platformu üzerinden erişime açıldı. Son olarak Kadıköy Belediyesi’nin tamamlanan ve yapımı devam eden projeleri ve hizmetleri de ayrı bir başlıkta toparlanarak vatandaş bilgisine sunularak bu hizmet ve projelerin puanlanması istendi.

Katılımcılık düzeyini etkileyen bu önemli adımın hemen ardından mahallelerde yapılan toplantılarla da katılımcı sürecin danışma ayağının tamamlanması hedeflendi. Sürekliliği sağlanmış bir danışma süreci için ise Anlat Kadıköy platformu çevrimiçi anketlerle desteklendi. Kadıköylülerin görüşlerini almak ve onları karar alma süreçlerine dahil etmek amacıyla hazırlanan çevrimiçi anketler sürekli hale getirilebilecek ve karar alma süreçlerinin danışma ayağında aktif olarak kullanılabilecek.

Katılımcılık ilkesini yalnızca bilgilendirme ve danışma aşamalarıyla sınırlı tutmayan Kadıköy Belediyesi, karar süreçlerine dahil etme ve işbirliği geliştirmeyi de ilkesel olarak benimsemektedir. Bu kapsamda, stratejik planlama sürecinin karar alma aşamalarına vatandaş, muhtar, akademisyen ve kent konseyi temsilcileri de dahil edilecektir. 

Kadıköy Belediyesi’nin stratejik planlama sürecinin STK katılımı da esasta Kent Konseyi üzerinden kurgulanmıştır. Belediyenin planladığı mahalle toplantılarından bağımsız olarak kent konseyi de mahalle toplantıları üzerinden, söz konusu mahallenin STK’lerini süreç hakkında bilgilendirmekte ve plan hakkındaki fikirlerini almaktadır. Böylelikle, STK’lerin Kent Konseyi üzerinden Kadıköy Belediyesi’yle ilişkilenmesi hem daha güçlü bir kent konseyini hem de daha kurumsal ilişkileri desteklemektedir.