Menü

Kadıköy günümüzde nüfus yoğunluğu, ekonomik faaliyetleri, yaşam kalitesi ve kültürel çeşitliliği bakımından İstanbul’un en önemli ilçelerinden biridir. 21 mahalleden oluşan ve yüzölçümü 25,09 kilometre kare olan Kadıköy, İstanbul’un tüm ilçelerinden insanların sosyalleştiği önemli bir çekim merkezi ...

Kadıköy günümüzde nüfus yoğunluğu, ekonomik faaliyetleri, yaşam kalitesi ve kültürel çeşitliliği bakımından İstanbul’un en önemli ilçelerinden biridir. 21 mahalleden oluşan ve yüzölçümü 25,09 kilometre kare olan Kadıköy, İstanbul’un tüm ilçelerinden insanların sosyalleştiği önemli bir çekim merkezi haline gelmiştir.
 

2008 yılında ilçe sınırlarının değişmesi ve Ataşehir’in yeni bir ilçe olarak ayrılmasıyla Kadıköy’ün nüfusu 744.000'den 533.000'e kadar düşmüştür. Takip eden yıllarda Kadıköy nüfusu düşme eğilimine girerek, 2017’de 451.453’e kadar düşmüş, sonrasında artış eğilimi tekrar başlamış ve 2019'da 482.713’e kadar yükselmiştir. Kadıköy, 2019 TÜİK verilerine göre İstanbul nüfusunun %3,11’ine sahiptir. Fenerbahçe Parkı, Göztepe Parkı, Özgürlük Parkı ile sahil boyunca devam eden yeşil alanlar Kadıköy’ün en önemli aktif yeşil alanlarıdır. Ayrıca Kadıköy, Kuzeybatı - Güneydoğu doğrultusunda Haydarpaşa’dan Bostancı’ya yaklaşık 21 km’lik uzun bir sahil şeridine sahiptir.

Anlat Kadıköy platformunun “Kurumsal Raporlar” sekmesinde yer alan Merkez Kadıköy - Mekansal Stratejik Plan Mevcut Durum Raporu’nda ayrıntısıyla yer verilen bilgilerden özetleyerek söylemek gerekirse;
 

2009 yılında yürürlüğe giren 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda Kadıköy; ticaret, turizm, kültür ve konut alanı olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda bölgenin; doğal, kültürel, tarihi kimliği, silueti ve mevcut kentsel dokusunun niteliği göz önünde bulundurularak geliştirilmesi öngörülmektedir. Konut işlevini tehdit etmemek, işlevsel çeşitlilik ilkesine uymak, mevcut dokuyla uyumlu olmak şartıyla bu alanda üst düzey hizmet faaliyetlerinin de yer alması hedeflenmektedir.


Ayrıca tarihi ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı ve turizm potansiyelinin yüksek olduğu bölgeler için Kültür Odaklı Turizm Alanı kararı verilmiştir. Tarihi yarımada, Haliç, Beyoğlu ve Üsküdar ile birlikte Kadıköy de kültür odaklı turizm alanı içerisine dahil edilmiştir.


Kadıköy ilçesinde 1.239 adet tescilli eski eser yer alırken, Rasimpaşa ve Caferağa mahalleleri tescilli eser bakımından Kadıköy’ün en zengin mahalleleri olarak öne çıkmaktadır. Bu mahallelerde sırasıyla 339 ve 290 adet tescilli eser bulunmaktadır.


İlçenin 2018 yılına ait demografik verileri incelendiğinde ise 65 yaş üzeri nüfusun 86.661 kişi olduğu ve bu nüfusun 52.695 kişisinin kadın olduğu görülmektedir. İlçenin genel nüfusunun yaş ve cinsiyet dağılımlarına da bakıldığında, Kadıköy’de yaşayan nüfusun kadın ağırlıklı ve yaşlı nüfus kategorisinde olduğu görülmektedir. Ayrıca, ilçede yaşayan nüfusun yaklaşık %10’unun yalnız yaşadığı, bu nüfusun %65’ini kadınların oluşturduğu ve bu kesimin genellikle Caferağa, Göztepe ve Bostancı mahallelerini tercih ettiği görülmektedir. Son olarak, yalnız yaşayan nüfusun %45’inin 65 yaş ve üzeri yaş grubunda olduğu ve bu nüfusun Göztepe, Caferağa, Kozyatağı, Merdivenköy, Acıbadem ve Erenköy mahallelerinde yoğunlaştığı; Koşuyolu, Dumlupınar, Fikirtepe, Eğitim ve Zühtüpaşa mahallelerinin ise bu sıralamada sonlarda yer aldığı görülmektedir.


Kadıköy ilçesinde genel yönetime dair sorumluluklar çeşitli kamu kurumları arasında paylaşılmaktadır. Kimi faaliyetler yalnızca ilçe belediyesinde ya da büyükşehir belediyesindeyken bazı faaliyetler de her iki kurum tarafından yürütülmektedir. Kimi faaliyetler ise merkezi hükümete bağlı bakanlıklar, valilik ya da kaymakamlık tarafından sunulmaktadır. Kadıköy’de Kurbağalıdere bölgesi, sahil şeritleri-rıhtım bölgesi, ana yollar ve meydanlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi, riskli alan ilan edilen Fikirtepe bölgesindeki kentsel dönüşüm faaliyeti ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkisindedir.

Devamı için tıklayınız...

CİNSİYET

54.7
45.3

NÜFUS

İlçe nüfusu : 482713
İstanbul içindeki payı : % 3.11

KONUT / İŞYERİ İLİŞKİSİ


YOĞUNLUK (Kişi/Hektar)


YEŞİL ALAN (m2/Kişi)